::: Faculty of Commerce and Accountancy [ Thammasat University ]
Application detail >> Identification number >> Select the program >> Application information
English Languge


ต้องการสมัครใหม่ หรือสมัครเพิ่มมากกว่าหนึ่งโครงการ กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ

[ หลักสูตรภาษาไทย ]     [ หลักสูตรนานาชาติ ]


ท่านสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยผ่านบริการบัตรเครดิตได้

รายละเอียดการสมัคร

ข้อแนะนำสำหรับการสมัครสอบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในขั้นตอนสุดท้าย
2. ผู้สมัครนำใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่พิมพ์ออกจากระบบตรวจสอบความถูกต้องและนำไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้
3. กระบวนการสมัครถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น
 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละโครงการฯ และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครที่เป็นความจริง
      หากภายหลังการสมัครสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศฯ และกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมายังโครงการฯ ตามกำหนดเวลาดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

โครงการ XMBA (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
1.  ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS)
2.  ผู้สมัครต้องส่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานจำนวนไม่เกิน 1 หน้า
3.  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5.  หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendation) ปิดผนึก จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่
6.  ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
     เอกสารในข้อ 2 - 6 ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 


โครงการ MAP รอบที่ 2 (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561)
1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
2. ผลคะแนน SMART-II (ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯจะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบทักษะทางการจัดการโดยตรง) (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
3. สำเนาบัตรประชาชน (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร)
4. สำเนา Transcript (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร)


ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการฯ กำหนดไว้ กลับมายังโครงการที่ท่านสมัคร **ในกรณีที่สมัครมากกว่า 2 โครงการ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังทั้ง 2 โครงการ**

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการรับสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับ พร้อมระบุโครงการที่ท่านสมัครสอบ และเลขที่ xx-xxxx

งานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
                งานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                E-mail : grad@tbs.tu.ac.th     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาไทย 500 บาท ยกเว้นโครงการ XMBA 1,500 บาท ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมสมัคร) 
โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. ชำระผ่าน Internet Banking
3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย E-mail หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ E-mail: grad@tbs.tu.ac.th
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกสิกรไทย
4. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1. ธนาคารกรุงเทพ 10 บาททั่วประเทศ 
2. ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
3. ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท

หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่งานบัณฑิตศึกษากำหนดเปิดรับสมัคร ถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ login และเลือกประวัติการสมัครสอบ หากมีปัญหาในการชำระเงินกรุณาติดต่อกลับงานบัณฑิตศึกษาในทันที


© Copyright 2014. THAMMASAT BUSINESS SCHOOL. All rights reserved. Best view 1280x768 pixel.
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand. Tel.(66-2)613-2263, (66-2) 623-5718 Fax.(66-2) 623-5719, E-mail:grad@tbs.tu.ac.th