::: Faculty of Commerce and Accountancy [ Thammasat University ]
Application detail >> Identification number >> Select the program >> Application information
English Languge


ต้องการสมัครใหม่ หรือสมัครเพิ่มมากกว่าหนึ่งโครงการ กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ

[ หลักสูตรภาษาไทย ]     [ หลักสูตรนานาชาติ ]


ท่านสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยผ่านบริการบัตรเครดิตได้

รายละเอียดการสมัคร

ข้อแนะนำสำหรับการสมัครสอบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในขั้นตอนสุดท้าย
2. ผู้สมัครนำใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่พิมพ์ออกจากระบบตรวจสอบความถูกต้องและนำไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้
3. กระบวนการสมัครถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น
 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละโครงการฯ และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครที่เป็นความจริง
      หากภายหลังการสมัครสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศฯ และกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมายังโครงการฯ ตามกำหนดเวลาดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) (รอบที่ 2) (ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

1) สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
2) มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาจนถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนไม่เกิน 1 หน้า
4) ผ่านการสอบสัมภาษณ์
5) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)


ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการฯ กำหนดไว้ กลับมายังโครงการที่ท่านสมัคร **ในกรณีที่สมัครมากกว่า 2 โครงการ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังทั้ง 2 โครงการ**

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการรับสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับ พร้อมระบุโครงการที่ท่านสมัครสอบ และเลขที่ xx-xxxx

หน่วยประสานงานวิชการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
                 หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                E-mail : grad@tbs.tu.ac.th     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาไทย 500 บาท ยกเว้นโครงการ XMBA 1,500 บาท ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมสมัคร) 
โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. ชำระผ่าน Internet Banking
3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย E-mail หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ E-mail: grad@tbs.tu.ac.th
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกสิกรไทย
3. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1. ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
2. ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท


หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่งานบัณฑิตศึกษากำหนดเปิดรับสมัคร ถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ login และเลือกประวัติการสมัครสอบ หากมีปัญหาในการชำระเงินกรุณาติดต่อกลับหน่วยประสานงานวิชาการในทันที

 


© Copyright 2014. THAMMASAT BUSINESS SCHOOL. All rights reserved. Best view 1280x768 pixel.
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand. Tel.(66-2)613-2263, (66-2) 623-5718 Fax.(66-2) 623-5719, E-mail:grad@tbs.tu.ac.th