::: Faculty of Commerce and Accountancy [ Thammasat University ]
Application detail >> Identification number >> Select the program >> Application information
English Languge


ต้องการสมัครใหม่ หรือสมัครเพิ่มมากกว่าหนึ่งโครงการ กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ

[ หลักสูตรภาษาไทย ]     [ หลักสูตรนานาชาติ ]


ท่านสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยผ่านบริการบัตรเครดิตได้

รายละเอียดการสมัคร

ข้อแนะนำสำหรับการสมัครสอบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในขั้นตอนสุดท้าย
2. ผู้สมัครนำใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่พิมพ์ออกจากระบบตรวจสอบความถูกต้องและนำไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้
3. กระบวนการสมัครถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น
 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละโครงการฯ และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครที่เป็นความจริง
      หากภายหลังการสมัครสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศฯ และกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมายังโครงการฯ ตามกำหนดเวลาดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (XMBA) (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 4 เมษายน 2562)
1. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET ฉบับจริง หรือ สำเนา TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โปรดเขียนรายละเอียดด้านหน้าใบรายงานคะแนน ดังนี้

• ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร ระบุว่า “ผลสอบนี้ใช้สำหรับสมัครสอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล”

2. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนไม่เกิน 1 หน้า
3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendation) ปิดผนึก จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือหัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่
6. ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
    (เอกสารในข้อ 2 – 6 ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

 

ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ
2. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P) คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง

* หมายเหตุ: เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ MRE แล้ว ต้องมาสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30-11.00 น. ด้วย หากไม่มาสอบจะไม่ผ่านการพิจารณาข้อเขียน

หมายเหตุ: หลักสูตรอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง


ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
ส่งหลักฐานการสมัครสอบมาที่ อีเมลของโครงการปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) 
โดยใส่หัวข้ออีเมลว่า “สมัครสอบโครงการ MSMIS_เลขที่ใบสมัคร”เช่น สมัครสอบโครงการ MSMIS_06-0099 และส่งมาเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น โดยส่งมาที่อีเมล: msmis@tbs.tu.ac.th
1. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (โดยให้นำตัวจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
4. ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร) (ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบจาก ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)

ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้กับโครงการฯ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: หลักสูตรอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง


ปริญญาโททางการบัญชี MAP (รอบที่ 2) (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562)

1. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
2. ผลคะแนน SMART-II (ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯจะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของท่านจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)
    (ผลสอบไม่เกิน
2 ปี)
3. สำเนาบัตรประชาชน (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร)
4. สำเนา Transcript (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร)


ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการฯ กำหนดไว้ กลับมายังโครงการที่ท่านสมัคร **ในกรณีที่สมัครมากกว่า 2 โครงการ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังทั้ง 2 โครงการ**

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการรับสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับ พร้อมระบุโครงการที่ท่านสมัครสอบ และเลขที่ xx-xxxx

หน่วยประสานงานวิชการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ www.gradreg.tbs.tu.ac.th
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
                 หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                E-mail : grad@tbs.tu.ac.th     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาไทย 500 บาท ยกเว้นโครงการ XMBA 1,500 บาท ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมสมัคร) 
โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. ชำระผ่าน Internet Banking
3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย E-mail หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ E-mail: grad@tbs.tu.ac.th
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกสิกรไทย
3. ธนาคารทหารไทย


ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1. ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
2. ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท


หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่งานบัณฑิตศึกษากำหนดเปิดรับสมัคร ถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ login และเลือกประวัติการสมัครสอบ หากมีปัญหาในการชำระเงินกรุณาติดต่อกลับงานบัณฑิตศึกษาในทันที


© Copyright 2014. THAMMASAT BUSINESS SCHOOL. All rights reserved. Best view 1280x768 pixel.
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand. Tel.(66-2)613-2263, (66-2) 623-5718 Fax.(66-2) 623-5719, E-mail:grad@tbs.tu.ac.th