Application detail >> Identification number >> Select the program >> Application information
English Languge


ต้องการสมัครใหม่ หรือสมัครเพิ่มมากกว่าหนึ่งโครงการ กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ

[ หลักสูตรภาษาไทย ]     [ หลักสูตรนานาชาติ ]


ท่านสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยผ่านบริการบัตรเครดิตได้

รายละเอียดการสมัคร

ข้อแนะนำสำหรับการสมัครสอบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในขั้นตอนสุดท้าย
2. ผู้สมัครนำใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่พิมพ์ออกจากระบบตรวจสอบความถูกต้องและนำไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้
3. กระบวนการสมัครถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น
 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละโครงการฯ และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครที่เป็นความจริง
      หากภายหลังการสมัครสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศฯ และกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

        

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการฯ กำหนดไว้ กลับมายังโครงการที่ท่านสมัคร **ในกรณีที่สมัครมากกว่า 2 โครงการ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังทั้ง 2 โครงการ**

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการรับสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับ พร้อมระบุโครงการที่ท่านสมัครสอบ และเลขที่ xx-xxxx

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ gradreg.tbs.tu.ac.th
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail : grad@tbs.tu.ac.th     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร (ค่าสมัครสอบโครงการละ 500 บาท ยกเว้นโครงการ XMBA 1,500 บาท) และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมสมัคร) 
โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. ชำระผ่าน Internet Banking
3. ชำระเงินค่าบริการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย fax หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร มายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา 0-2623-5719
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกสิกรไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
5. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท
ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ

หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่งานบัณฑิตศึกษากำหนดเปิดรับสมัคร ถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ login และเลือกประวัติการสมัครสอบ หากมีปัญหาในการชำระเงินกรุณาติดต่อกลับงานบัณฑิตศึกษาในทันที


© Copyright 2014. THAMMASAT BUSINESS SCHOOL. All rights reserved. Best view 1280x768 pixel.
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand. Tel.(66-2)613-2263, (66-2) 623-5718 Fax.(66-2) 623-5719, E-mail:grad@tbs.tu.ac.th