::: Faculty of Commerce and Accountancy [ Thammasat University ]
Application detail >> Identification number >> Select the program >> Application information
English Languge


ต้องการสมัครใหม่ หรือสมัครเพิ่มมากกว่าหนึ่งโครงการ กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจ

[ หลักสูตรภาษาไทย ]     [ หลักสูตรนานาชาติ ]


ท่านสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยผ่านบริการบัตรเครดิตได้

รายละเอียดการสมัคร

ข้อแนะนำสำหรับการสมัครสอบ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบในขั้นตอนสุดท้าย
2. ผู้สมัครนำใบชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบที่พิมพ์ออกจากระบบตรวจสอบความถูกต้องและนำไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้
3. กระบวนการสมัครถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัครแล้วเท่านั้น
 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครของแต่ละโครงการฯ และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครที่เป็นความจริง
      หากภายหลังการสมัครสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศฯ และกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครมายังโครงการฯ ตามกำหนดเวลา


ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) (ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565)
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email: mbatu@tbs.tu.ac.th ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

หลักฐานการสมัครสอบ
1) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P) คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2) ผลสอบของ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง
3) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเอกสารรับรองการทำงาน จากหน่วยงานหรือหลักฐานอื่นใดในการแสดงถึงประสบการณ์การทำงานทั้งหมดนับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ขอให้ระบุช่วงเวลา)ปริญญาโททางการบัญชี (MAP) รอบที่ 2 (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565)

1) ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ฉบับจริง หรือ สำเนา TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โปรดเขียนรายละเอียดด้านหน้าใบรายงานคะแนน ดังนี้
   • ชื่อ - สกุล เลขที่ใบสมัคร ระบุว่า “ผลสอบนี้ใช้สำหรับสมัครสอบ MAP”
2) ผลสอบของ SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง หรือผลสอบของ GMAT ในส่วนของ Quantitative Score (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) สำเนาบัตรประชาชน (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร)
4) สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา หรือ Transcript ที่ระบุ วันที่ สำเร็จการศึกษา (แนบไฟล์ในระบบรับสมัคร)


ปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ Upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง E-mail: property@tbs.tu.ac.th

หลักฐานการสมัครสอบ
1)  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
2)  ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P) คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3)  ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง

 

ปริญญาโทสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS) (ยื่นผลคะแนน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

ส่งไฟล์หลักฐานการสมัครสอบได้ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th (เอกสารตัวจริงให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

หลักฐานการสมัครสอบ การบันทึกชื่อไฟล์
1. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Pay
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Transcript
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS)
ผลสอบทั้ง 3 ประเภท ต้องเป็นผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Eng
4. ผลสอบของ SMART-II ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ
จาก ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยตรง)
MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_SM
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.mis.tbs.tu.ac.th (สามารถใช้แบบฟอร์มจากหน่วยงานของผู้สมัครได้) MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร_Experience
6. ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG) ขนาด 1.5 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมครุยปริญญา อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการไม่สวมหมวก
และพื้นหลังเป็นสีพื้น
MSMIS17_เลขที่ใบสมัคร

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการฯ กำหนดไว้ กลับมายังโครงการที่ท่านสมัคร **ในกรณีที่สมัครมากกว่า 2 โครงการ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายังทั้ง 2 โครงการ**

ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการรับสมัครที่เป็นสำเนาทุกฉบับ พร้อมระบุโครงการที่ท่านสมัครสอบ และเลขที่ xx-xxxx

หน่วยประสานงานวิชการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
                 หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                E-mail : grad@tbs.tu.ac.th     โทร. 0-2613-2263, 0-2613-2299, 0-2623-5718

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาไทย 500 บาท ยกเว้นโครงการ XMBA 1,500 บาท ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมสมัคร) 
โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
2. ชำระผ่าน Internet Banking
3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย E-mail หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ E-mail: grad@tbs.tu.ac.th
4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกสิกรไทย
3. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1. ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
2. ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท


หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่งานบัณฑิตศึกษากำหนดเปิดรับสมัคร ถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยการ login และเลือกประวัติการสมัครสอบ หากมีปัญหาในการชำระเงินกรุณาติดต่อกลับหน่วยประสานงานวิชาการในทันที

 


© Copyright 2014. THAMMASAT BUSINESS SCHOOL. All rights reserved. Best view 1280x768 pixel.
2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand. Tel.(66-2)613-2263, (66-2) 623-5718 Fax.(66-2) 623-5719, E-mail:grad@tbs.tu.ac.th